Taryfa dla wody

Głuchołazy, dnia 30 stycznia 2014 roku
Znak : N/    157     /2014


Rada Miejska
48-340 Głuchołazy

              Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach reprezentując interesy członków spółdzielni prosi o drobiazgową analizę „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków” będącej załącznikiem do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie zatwierdzenia taryf…” i ostatecznie o jej odrzucenie w związku z jej niekompletnością. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.127, poz.886) katalog cen i stawek opłat stanowi obligatoryjną część taryfy i kompletny powinien być przedmiotem wniosku o jej zatwierdzenie. Wniosek nie zawiera  stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem ceny i stawki stanowią katalog zamknięty i są obligatoryjne. Brak tych stawek oznacza, że koszty składające się zwykle na te składki będą pokrywane przez wszystkich odbiorców, co jest zaprzeczeniem intencji przepisu mającego prowadzić do obciążania tymi kosztami konkretnego adresata.
             Jednocześnie informujemy, że jesteśmy zbulwersowani propozycją tak znacznej podwyżki cen za dostarczenie wody i odbiór ścieków wynoszących odpowiednio 119,71% i 132,83%. Przy przewidywanej dopłacie Gminy wzrost ceny od marca 2014 roku wynosi 1,41 zł/m3 , który niestety ma się nijak do nikłych dochodów mieszkańców Gminy, nadto stale prowadzi do minimalizowania zużycia wody, co w konsekwencji będzie prowadzić do zwiększenia jej ceny. Warto przy okazji uwzględnić efekty sanitarne.  
             

Zarząd MSM w Głuchołazach