Taryfa dla wody II

Głuchołazy, dnia 7 marca 2014 roku

 

"Wodociągi" Spółka z o.o. w  Głuchołazach nie ma podstawy prawnej do pobierania m.in. opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach kwestionował kompletność „TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ” zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/394/14 z dnia 30 stycznia 2014 rokuw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,zarówno przedstawiając sprawę naszej Radzie Miejskiej przed podjęciem przedmiotowej uchwały, jak również Wojewodzie Opolskiemu już po jej podjęciu. Żaden z tych organów nie podjął stanowiska negatywnego dla jej treści.

W kwestionowanej uchwale Rada Gminy Głuchołazy zatwierdziła ceny za dostarczoną wodęi zaodprowadzone ściekioraz stawki opłaty abonamentowej za urządzenia pomiarowe, tym samym można przyjąć, iż zatwierdziła tylko część z obowiązkowych elementów taryfy za zaopatrzenie w wodę, wskazane w § 5 pkt; 1,2,3 i 5 rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Biorąc pod uwagę stanowisko Rady Miejskiej w Głuchołazach i Wojewody Opolskiego w oparciu o przyjętą przez ustawodawcę konstrukcję taryf, z której wynika, iż obowiązują one przez 1 rok (z zastrzeżeniem wskazanych w ustawie wyjątków), i są kompleksową regulacją w zakresie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, należy przyjąć, że zatwierdzona „Taryfa” jest kompletna, gdyż niedopuszczalne jest fragmentaryczne opracowywanie i zatwierdzanie taryf.

Zgodnie z powyższym w gminie Głuchołazy elementy wyszczególnione w § 5 rozporządzenia poza ujętymi w taryfie nie występują. A jeżeli tak, to Spółka „Wodociągi” w Głuchołazach nie może obciążać odbiorców ich usług z tytułu opłat za :

  • odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową,
  • przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  • i opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Co ważne „Wodociągi” nie mogą tych opłat stosować nawet wówczas gdy były one przedmiotem umowy cywilnoprawnej, gdyż podstawę ich stosowania stanowi tylko „TARYFA”. Nadto wszyscy, którzy taką opłatę ponieśli mogą wystąpić do spółki „Wodociągi” z roszczeniem o zwrot niesłusznie pobranej należności, bo poprzednie taryfy również nie zawierały tych pozycji.

                                                           Prezes Zarządu MSM w Głuchołazach