"Podwyżka wody i ścieków"

Burmistrz Głuchołaz

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

                Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej z oburzeniem przyjął do wiadomości treść Pańskiego pisma skierowanego do autorów listu dot. (cytujemy) „kolosalnej podwyżki wody i ścieków w naszym mieście” z dnia 10 czerwca br.

Pana pismo zawiera kłamliwe, nieprawdziwe informacje, które nie znajdują poparcia w żadnym z naszych dokumentów. Spółdzielnia nie stosuje „ innych cen wody i ścieków” niż uchwalone przez Radę Miejską w Głuchołazach. Zastanawiamy się skąd Pan wziął stawkę 12,12 zł. Proszę przedstawić w jakich dokumentach spółdzielczych ona występuje?

Chcielibyśmy się mylić, ale… termin przekazania tej odpowiedzi do autorów listu jw. wzbudza nasze wątpliwości co do czystości intencji Burmistrza w stosunku do Zarządu MSM w Głuchołazach. Został on zsynchronizowany dokładnie z datą Walnego Zgromadzenia Członków spółdzielni. Czy nie była to próba manipulacji, czyżby Pan burmistrz chciał osiągnąć jakiś inny cel?

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, a zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych (w naszym przypadku Zarząd MSM), jest  obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług.

Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Jak z powyższego wynika w relacji między mieszkańcami spółdzielni z zarządem spółdzielni funkcjonuje formuła rozliczania kosztów związanych z dostarczoną do budynku lub budynków wodą oraz wynikającym z postanowień ustawy odprowadzaniem ścieków.

Spółdzielnia nie ma uprawnień do uchwalania „cen wody i ścieków”, czego do tej pory nigdy nie robiła. Nie da się ukryć, że ceny i stawki uchwalone przez Radę Miejską stanowią podstawę do ustalania kosztów  związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Faktury za te usługi wystawia spółka „Wodociągi” i one – faktury są jedyną podstawą do ustalenia kosztów tych usług.

Żądamy sprostowania treści przedmiotowego pisma z dnia 10 czerwca 2014 roku. Uważamy, że przedstawione stanowisko, jakie reprezentuje Pan w przedmiotowym piśmie, nie licuje z pełnionym przez Pana stanowiskiem BURMISTRZA, gdyż wzbudza niepokój społeczny i może prowadzić do skłócenia środowiska spółdzielczego, które ciągle ponosi niewspółmierne z innymi koszty utrzymania swoich nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.

                                                         

Zarząd MSM w Głuchołazach