Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako: RODO).

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach informuję, że:
Jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Kontakt z Administratorem:
Osobiście, telefonicznie: 77 409-26-25, pisemnie: ul. Wieniawskiego 5, 48-340 Głuchołazy lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane będą przetwarzane przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową w Głuchołazach w celach:

 1. Wypełnienia obowiązków prawnych. Dane członków spółdzielni przetwarzane w ramach realizacji działalności statutowej Spółdzielni tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań wynikających z:
  1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  3. statutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach.
  Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 2. Zarządzaniem nieruchomościami. Dane członków spółdzielni oraz użytkowników mieszkań przetwarzane są w celach realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomości w tym: realizacji szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców, realizacji właściwego obiegu korespondencji i informacji zgłaszanych przez mieszkańców oraz funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i dobrowolnie wyrażonych zgód art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia.
 3. Rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku - dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) - podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych - dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. banki,
 2. operatorzy pocztowi,
 3. firmy odpowiedzialne za obsługę techniczno-administracyjną Spółdzielni (np. dokonujące przeglądów instalacji i napraw usterek/usuwania skutków awarii),
 4. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające: np. firmy dokonujące odczytów i rozliczenia mediów),
 5. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głuchołazach mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głuchołazach nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
 5. w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spółdzielni, przy czym podanie danych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności statutowych Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.

Pobierz PDF